വാഹന ഗതാഗതം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു . –

13 – 2 – 2020 മുതൽ 21 ദിവസത്തേക്ക് DIS സ്കൂളിന് മുൻവശം കലുങ്ക് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നതിനാൽ തായത്തെരു – സിറ്റി റോഡ് വാഹന ഗതാഗതം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു .എന്ന് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ അറിയിപ്പ്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: