അഴിക്കോട് പയ്യൻ പുത്തൻവീട്ടിൽ പത്മനാഭൻ നമ്പ്യാർ (87) വയസ്സ് അന്തരിച്ചു.

അഴിക്കോട് പയ്യൻ പുത്തൻവീട്ടിൽ പത്മനാഭൻ നമ്പ്യാർ (87) വയസ്സ് അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ: തീണ്ടക്കരപദ്മിനി, കല്യാശ്ശേരി പരക്കോത്ത് വേട്ടക്കോരുമകൻ ക്ഷേത്രം സീനിയർ ട്രസ്റ്റി, അഴിക്കോട് നായർ ശക്തികരണ സംഘം പ്രസിഡന്റ്റ്, അഴിക്കോട് ഹൈസ്കൂൾ എഡുക്കേഷൻ സോസെസറ്റി മെമ്പർ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു മക്കൾ.അരൂൺ കുമാർ ബിസിനസ്സ് ‘ പ്രദീപ് കുമാർ യു.എസ്സ്.എ, പ്രവീൺ കുമാർ സിംഗപ്പൂർ. മരുമക്കൾ ബിന്ദു, ജിജ, അശ്വതി. സഹോദരി പരേതയായ ഓമന ശവസംസ്കാരം ഞായറാഴ്ച കാലത്ത് പള്ളികുന്നുംബ്രം സമുദായ സ്മശാനത്തിൽ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: