റേഷൻകാർഡ് വിതരണം

തളിപ്പറമ്പ്: കുറുമാത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ക്യാമ്പിൽ അപേക്ഷനൽകിയവർക്ക് പുതിയ റേഷൻകാർഡ് വിതരണം ജനുവരി 15-ന് നടക്കും. താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസിൽനിന്ന്‌ രാവിലെ 10.30 മുതൽ കാർഡും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും നൽകും. തിരുത്തലുകൾ, ട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷയിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് നൽകുക. റേഷൻകാർഡിന് 100 രൂപയും സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് 20 രൂപയും അടയ്ക്കണം. നിലവിൽ പേരുള്ള കാർഡ്, അപേക്ഷകന്റെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്നിവ ഹാജരാക്കണമെന്നും താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: