കാപ്പാട്‌ ലൈവ്‌ ചാരിറ്റബൾ ട്രസ്റ്റ്ഉദ്ഘാടനം

കണ്ണൂർ: ചാരിറ്റി മേഘലയിൽ നിറഞ്ഞ സാനിദ്യമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാപ്പാട്‌ ലൈവ്‌ ചാരിറ്റബൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഉത്ഘാടനം കാപ്പാട്‌ കൃഷണവിലാസം യുപി സ്കൂൾ റിട്ടേർട്‌ ഹെഡ്‌ മാസ്റ്റർ പവിത്രൻ മാഷ്‌ നിർവ്വഹിച്ചു. കാപ്പാട്‌ നാടിനു അഭിമാനമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൈവ്‌ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഓഫീസ്‌ ഉത്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക്‌ ഏറ്റവും അഭിമാനമുള്ള ദിവസമാണെന്ന് അന്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: