കൂത്തുപറമ്പ് മമ്പറം പറമ്പായി പ്രദേശത്തെ മുസ്ലിം ലീഗ് പതാക നശിപ്പിച്ചു.

കൂത്തുപറമ്പ്: മമ്പറം പറമ്പായി പ്രദേശത്തെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം

തകർത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ സ്രൃഷ്ടിക്കാൻ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ
ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പതാക നശിപ്പിക്കുകയും കൊടിമരം വികൃതമാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പരാതി. ഇത്തരം സാമുഹ്യവിരുദ്ധരെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് വന്ന് മാത്യകാ പരമായി ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പറമ്പായി ശാഖ കമ്മറ്റി പിണറായി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: