നഷ്ടപ്പെട്ടു

പള്ളിപ്പറമ്പ്: പണവും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു ബേഗ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം (10.10.19) ന് കണ്ണാടിപ്പറമ്പ്, കമ്പിൽ, പള്ളിപ്പറമ്പ് യാത്രക്കിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. കണ്ട് കിട്ടുന്നവർ 7306082992 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: