മയ്യിൽ കണ്ണൂർ റൂട്ടിൽ ഒടുന്ന ബസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പോക്കറ്റടിച്ചു

കണ്ണൂർ :ഇന്ന് രാവിലെ മയ്യിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലെക്കുളള ബസ് യാത്രക്കിടെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി പരാതി.

മയ്യിൽ ചെറുപഴശ്ശി കടൂർ സ്വദേശി പുരുഷോത്തമന്റെ പണമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്

ഇയാൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ പണവുമായി ബാങ്കിലേക്ക് അടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വഴിയായിരുന്നു പണം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇയാൾ ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: