മതിലിടിഞ്ഞ് വീണ് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി മരിച്ചു

8 / 100 SEO Score

മയ്യിൽ:അഞ്ചാം പിടികയിൽ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വിണ് മയ്യിൽ സ്വദേശി മരണപ്പെട്ടു. മയ്യിൽ കയരളം നെച്ചിക്കോത്ത് കാവിനു സമീപത്തെ കെ രാമചന്ദ്രൻ (57) ആണ് മരിച്ചത്.

മതിൽ നിർമ്മാണത്തിനിടെ കല്ല് ഇടിഞ്ഞ് ദേഹത്ത് വിഴുകയായിരുന്നു.

കൂടെ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന രണ്ട് പേർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടത് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: