ഇലക്ട്രിക്ക് പോസ്റ്റ് ബസ്സിന് മുകളിലേക്ക് വീണു

മനേക്കര ഇ എം.എസ് വായനശാലയ്ക്ക് സമീപം ഇലക്ട്രിക്ക് പോസ്റ്റ്‌ ബസ്സിന് മുകളിലേക്ക് വീണ് വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്തത് കാരണം വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: