സ്വർണ്ണം നഷ്ടപ്പെട്ടു

.പാപ്പിനിശ്ശേരി സ്വദേശിയുടെ സ്വർണ്ണംനഷ്ടപ്പെട്ടു

പാപ്പിനിശ്ശേരി മുതൽ പള്ളിക്കുന്ന് വരെയുള്ള

യാത്ര മധ്യത്തിൽ 4പവന്റെ സ്വർണ്ണം നഷ്ടപെട്ടത് .കണ്ടുകിട്ടുന്നവർ വളപട്ടണം പോലീസ സ്റ്റേഷനിലോ

9895291964 ഈ നമ്പറിലോ അറിയുക്കുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: