കളഞ്ഞുകിട്ടിയ പേഴ്‌സ് തിരിച്ചേല്പിച്ച നിസാഫിനെ അനുമോദിച്ചു

കളഞ്ഞുകിട്ടിയ പേഴ്‌സ് തിരിച്ചേല്പിച്ചു മാതൃക കാട്ടിയ കെഎസ്ഇബി ജീവനക്കാരൻ

നിസാഫ് കെ.പി യെ യുവധാര സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദിച്ചു

%d bloggers like this: