കണ്ണൂരിൽ നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

മയ്യിൽ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ പാവന്നൂർ മൊട്ട, വള്ളുവ കോളനി,
പാവന്നൂർ ബാലവാടി, പാവന്നൂർ സ്കൂൾ, പാവന്നൂർ കടവ്, മൂടൻകുന്ന്
എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഇന്ന് (മെയ് 12 ബുധനാഴ്ച) രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതല്‍
വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മാതമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ പെരിന്തട്ട സെൻട്രൽ, കണ്ണാടിപൊയിൽ,
ചട്യോൾ, ഓലയമ്പാടി നം.2, കുഴിക്കാട് എന്നീ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ  ഇന്ന്
(മെയ് 12 ബുധനാഴ്ച) രാവിലെ 8.30 മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി
മുടങ്ങും.

പാടിയോട്ടുചാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനു കീഴിലെ   പുറവട്ടം ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ
പരിധിയിൽ ഇന്ന് (മെയ് 12 ബുധനാഴ്ച)  രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച്
വരെ   പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പഴയങ്ങാടി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനു കീഴിലെ ഓസോൺ, ശക്തി, കെ പി വുഡ്, ഫാൽക്കൺ
ക്രഷർ, ഇന്ത്യനാ ക്രഷർ,  ചെറുതാഴം മിൽക്ക്, കോപ്പറേറ്റീവ് കോളേജ്, സി എം
നഗർ, പഴിച്ചി എന്നീ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഇന്ന് (മെയ് 12 ബുധനാഴ്ച)
രാവിലെ  ഒമ്പത് മണി മുതൽ അഞ്ച് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: