കോവിഡ് മുന്നണിപ്പോരാളികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരും മുൻഗണന വിഭാഗത്തിലേക്ക്

കോവിഡ് മുന്നണിപ്പോരാളികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കും. പ്രതിരോധമരുന്ന് ലഭിക്കുന്നതിലടക്കം മുൻഗണന നൽകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് സീനിയർ ചീഫ് റിപ്പോർട്ടർ വിപിൻ ചന്ദ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് രാഷ്ട്രീയ പൊതുപ്രവർത്തന മേഖലയിലുള്ളവർ ഇക്കാര്യമുന്നയിച്ചിരുന്നു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: