രാജ്യത്ത് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന കണക്കുകൾ; 24 മണിക്കൂറിനിടെ 4212 പേർക്ക് രോഗം, 97 മരണം, ആകെ രോഗബാധിതർ 67000 കടന്നു, ആകെ മരണം 2206

ന്യൂഡൽഹി : രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 2206 ആയി. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 97 പേർ മരിച്ചു. 4212 പേർക്ക് പുതുതായി രോഗം ബാധിച്ചു. ഇതോടെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 67000 കടന്നു.

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കൊവിഡ് വ്യാപനം അപകടകരമായ നിലയിൽ വർധിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ രോഗ ബാധിതരുടെ എണ്ണം 22,171 ആയി. മരണസംഖ്യ 832 ആയി ഉയർന്നു. തുടർച്ചയായി 5 ദിവസങ്ങളിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം ആയിരം കടന്നു.

ത മി ഴ്നാ ട്ടി ൽ കോ വി ഡ് രോ ഗി ക ളു ടെ എ ണ്ണം 7,000 ക ട ന്നു. 669 പേ ർ ക്കാ ണ് ഞാ യ റാ ഴ്ച കോ വി ഡ് സ്ഥി രീ ക രി ച്ച ത്. ഇ തോ ടെ ത മി ഴ്നാ ട്ടി ൽ കോ വി ഡ് രോ ഗി ക ളു ടെ എ ണ്ണം 7,204 ആ യി ഉ യ ർ ന്നു.ഞാ യ റാ ഴ്ച 3 പേ രാ ണ് ത മി ഴ്നാ ട്ടി ൽ കോ വി ഡ് ബാ ധി ച്ച് മ രി ച്ച ത്. ഇ തോ ടെ സം സ്ഥാ ന ത്ത് മ ര ണ സം ഖ്യ 47 ആ യി.ത മി ഴ്നാ ട്ടി ൽ ചെ ന്നൈ യി ലാ ണ് കോ വി ഡ് രോ ഗി ക ളി ൽ ഏ റെ യും. 509 പേ ര്‍ ക്കാ ണ് പു തു താ യി ചെ ന്നൈ യി ല്‍ കോ വി ഡ് സ്ഥി രീ ക രി ച്ചി രി ക്കു ന്ന ത്. ഇ തോ ടെ ചെ ന്നൈ യി ലെ രോ ഗ ബാ ധി ത രു ടെ എ ണ്ണം 3,839 ആ യി ഉ യ ര്‍ ന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: