ജില്ലയിൽ രണ്ട് SI മാർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം; ധർമടത്തും ന്യൂമാഹിയിലും പുതിയ ഇൻസ്പെക്ടർമാർ

കണ്ണൂർ: രണ്ട് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് ആയി നിയമിച്ചു. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീജിത്ത് കൊടേരിയെ ധർമടം സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസറായും ജയേഷ് ബാലനെ ന്യൂ മാഹി സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസറും ആയി നിയമിച്ചാണ് പുതിയ ഉത്തരവിറങ്ങിയത്. രണ്ടിടത്തും നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകളിലാണ് നിയമനം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: