മലബാർ ഇരുട്ടിൽ; വൈദ്യുതി എത്താൻ താമസിക്കുമെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: