നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും


തലശ്ശേരി സൗത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ മോറക്കുന്ന്, മോറാൽ കാവ്, അയ്യലത്ത് സ്‌കൂൾ, കുഴിപ്പങ്ങാട്, കുഴിപ്പങ്ങാട് കളരി, പുഴക്കര എന്നീ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഫെബ്രുവരി 12 ശനി രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
കാടാച്ചിറ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ ചാല എച്ച് എസ്, വെള്ളൂരില്ലം, പനോന്നേരി  എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഫെബ്രുവരി 12 ശനി രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഉച്ചക്ക് 2.30  വരെയും മമ്മാക്കുന്ന് പുഞ്ചിരിമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ 10 മണി വരെയും മുച്ചിലോട്ടുകാവ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ രാവിലെ 9.30 മുതൽ മുതൽ 11.30 വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
പാടിയോട്ടുചാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ പൊന്നപാറ, കുപ്പോൾ, മാടക്കംപൊയിൽ എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഫെബ്രുവരി 12 ശനി രാവിലെ 8.30  മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ  വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
ഏച്ചൂർ  ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ  നമ്പ്യാർ പീടിക ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഫെബ്രുവരി 12 ശനി രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ 10  മണി വരെയും നുച്ചിലോട് ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി വരെയും ഇരുവൻകൈ, അൽ-വഫ, മുണ്ടേരി ചിറ, മുണ്ടേരി മെട്ട, മുണ്ടേരികടവ്, മുണ്ടേരി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയും ചാപ്പ, കാനച്ചേരി, കാനച്ചേരി പള്ളി എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ ഉച്ചക്ക് രണ്ട് വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
തയ്യിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ധർമപുരി മലബാർ തണൽ അവേര എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഫെബ്രുവരി 12 ശനി രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി വരെ  വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
കണ്ണൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ  കൃപ, അമ്പാടിമുക്ക്, തളാപ്പ് അമ്പലം, തളാപ്പ് വയൽ, വിസ്പറിങ്ങ് പാം, വീനസ്, യോഗശാല റോഡ്, ഓലേചേരി കാവ്, പോതിയോട്ട് കാവ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ ഫെബ്രുവരി 12 ശനി രാവിലെ 7.30  മുതൽ 2.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

അഴീക്കോട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ബിസ്മില്ല മുതൽ അഴീക്കൽ വരെ ഫെബ്രുവരി 12 ശനി രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: