ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി അനുസ്മരണം നടത്തി:

യുവകലാസാഹിതി പയ്യന്നൂർ യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരിയെ അനുസ്മരിച്ചു.രാമകൃഷ്ണൻ കണ്ണോം അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി.പുത്തഞ്ചേരി എഴുതിയ സിനിമ ഗാനങ്ങൾ സി വി രാജീവൻ,എൻ പി ഭാസ്കരൻഎന്നിവർ ആലപിച്ചു കൈലാസ് മാസ്റ്റർ, ചന്ദ്രൻ പൊള്ളപ്പൊയിൽ, കെ വി ബാലൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പപ്പൻ കുഞ്ഞിമംഗലത്തിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: