വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

പഴയങ്ങാടി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ അടുത്തില, കീയച്ചാൽ, ചെവിടിച്ചാൽ, രാമപുരം, വയലപ്ര, ചെമ്പല്ലിക്കുണ്ട്, കൊവ്വപ്രം, വെങ്ങര, വെങ്ങര മുക്ക്, ശാസ്താനഗർ എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ  നാളെ(ഫെബ്രുവരി 12) രാവിലെ  ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: