മരടിൽ ആദ്യ സൈറൺ മുഴങ്ങി

ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കുന്നതിനു മുന്നേയുള്ള ആദ്യ സൈറൺ മുഴങ്ങി.10.55 ന് രണ്ടാം സൈറൺ മുഴങ്ങും.മൂന്നാം സൈറൺ മുഴങ്ങുന്നതോടെ ഫ്ലാറ്റ് നിലം പതിക്കും.ഫ്ലാറ്റ് പരിസരത്ത് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: