പള്ളിയാം മൂലയിൽ അരിങ്ങ ഉയൻ ഹൗസിൽ വസുമതി അന്തരിച്ചു

പള്ളിയാം മൂലയിൽ അരിങ്ങ ഉയൻ ഹൗസിൽ വസുമതി അന്തരിച്ചു.ശവസംസ്‌കാരം രാത്രി 7 മണിക്ക് സമുദായ സ്മശാനത്തിൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: