ഇന്ന് വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

ശ്രീകണ്ഠപുരം സെക്ഷന് കീഴിൽ കൂട്ടുമുഖം, ചുണ്ടക്കുന്ന്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ  എസ്റ്റേറ്റ്, കവുമ്പായി, കാവുമ്പായി  പാലം, കൂട്ടുമുഖം  പാലം , കൊയിലി  ജംഗ്ഷൻ , പന്നിയാൽ, കാനപ്രം, കൊയിലി, കോളേരിവയൽ   എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒക്ടോബർ 10 രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കാടാച്ചിറ  ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ ഒക്ടോബർ 10  രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണി വരെ പൂങ്കാവ്, പുത്തിരിക്കോവിൽ, മുച്ചിലോട്ട്‌ കാവ്  ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിലും,  രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 മണി വരെ ആശാരിക്കുന്ന് ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിലും ഉച്ചക്ക് 12  മണി മുതൽ 2.30 മണി വരെ വോഡഫോൺ കോട്ടൂർ  ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിലും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

വേങ്ങാട് സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ 

ഒക്ടോബർ 10   രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ 12 മണി വരെ ആമ്പിലാട്, രാവിലെ 11 മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെ കിണർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: