ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡി പരീക്ഷ ഡിസംബറിൽ

ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡിയുടെ കീഴിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡാറ്റാ

എൻട്രി ടെക്നിക്സ് ആന്റ് ഓഫീസ് ഓട്ടോമെഷൻ എന്നീ കോഴ്സുകളുടെ ഒന്നും രണ്ടും സെമസ്റ്റർ റഗുലർ/ സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകളും, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഓഡിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ റഗുലർ പരീക്ഷയും, ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഇൻ ലൈബ്രറി ആന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ് പരീക്ഷയും ഡിസംബർ മാസത്തിൽ നടത്തും.പരീക്ഷാ ടൈം ടേബിൾ നവംബർ രണ്ടാം വാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന/ പഠിച്ചിരുന്ന സെന്ററുകളിൽ ഒക്ടോബർ 27 വരെ പിഴ കൂടാതെയും 31 വരെ 100 രൂപ പിഴയോടു കൂടിയും പരീക്ഷക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. രജിസ്ട്രേഷൻ അപേക്ഷ ഫോം സെന്ററുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. വിശദവിവരങ്ങൾ ഐ എച്ച് ആർ ഡി വെബ്സൈറ്റായ www.ihrd.ac.in ലഭ്യമാണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: