കണ്ണൂർ: പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ലഹരി വിമുക്ത കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കുന്നതിന് വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം.

കണ്ണൂർ: ലഹരി വർജ്ജന മിഷൻ വിമുക്തിയുടെ അധീനതയിൽ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ലഹരി വിമുക്ത കേന്ദ്രം

ആരംഭിക്കുന്നതിന് വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു.
കൺസൾട്ടന്റ് സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് നിയമനത്തിന് എം ബി ബി എസ്/ എം ഡി/ഡി പി എം/ ഡി എൻ ബി, ടി സി എം സി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിയമനത്തിന് എം ബി ബി എസ്, ടി സി എം സി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സൈക്യാട്രിയിൽ പി ജി അഭികാമ്യം. ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് എം ഫിൽ/ പി ജി ഡി സി പി ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിയോടൊപ്പം ആർ സി ഐ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സൈക്യാട്രിക് സോഷ്യൽ വർക്കർ നിയമനത്തിന് എം ഫിൽ/ പി ജി ഡി പി എസ് ഡബ്ലു ഇൻ സൈക്ക്യാട്രിക് സോഷ്യൽ വർക്ക്. ഓരോ വീതം ഒഴിവാണുള്ളത്. താൽപര്യമുള്ളവർ അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം ഒക്ടോബർ 12 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് കണ്ണൂർ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ (ആരോഗ്യം) ഓഫീസിൽ നടക്കുന്ന അഭിമുഖത്തിൽ അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ബയോഡാറ്റയുമായി പങ്കെടുക്കണം. ഫോൺ: 0497 2700194.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: