കണ്ണൂർ: എം.പി ഫണ്ട്: ഭരണാനുമതിയായി

കണ്ണൂർ: പി.കെ. ശ്രീമതി ടീച്ചർ എം.പിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന നിധിയിൽനിന്ന്

13 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് കണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പയ്യാവൂർ അങ്കണവാടിക്ക് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനും 5.62 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് കണ്ണൂർ കലക്ടറേറ്റ് കാൻറീന് സമീപം ഹൈമാസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ജില്ലാ കലക്ടർ ഭരണാനുമതി നൽകി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: