മോറാഴ മുതുവാനിയിൽ കൊയ്ത്തുത്സവം നടത്തി

മോറാഴ:മുതുവാനിയിൽ കുറേ കാലമായി കൃഷി ചെയ്യാതിരുന്ന വയലിൽ നൂറുമേനി

വിളയിച്ച് നാട്ടിലെ കൂട്ടായ്മ ശ്രദ്ധേയമായി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: