നീർക്കടവിലെ സതി കുഞ്ഞിപ്പാണൻ (80) അന്തരിച്ചു

നീർക്കടവിലെ സതി കുഞ്ഞിപ്പാണൻ (80) അന്തരിച്ചു,
മക്കൾ: സഞ്ചയൻ.കെ.പി, സുജ കെ.പി, സജിത്ത്.കെ.പി,  ഷൈജുദാസ് (മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കോൺഗ്രസ്സ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി) ഭർത്താവ്: പരേതനായ ശങ്കു കെ.

സംസ്കാരം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് സമുദായ സ്മശാനത്തിൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: