കടമ്പൂർ ഹൈസ്കൂളിന് നാളെ അവധി

കടമ്പൂർ ഹൈസ്കൂളിലെ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്ക് നാളെ അവധി
സാന്ദ്ര സാജൻ എന്നാ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്നാണ് അവധി എന്ന് മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു ഹൈസ്കൂളിന് നാളെ അവധി

കടമ്പൂർ ഹൈസ്കൂളിലെ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്ക് നാളെ അവധി
സാന്ദ്ര സാജൻ എന്നാ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്നാണ് അവധി എന്ന് മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: