പ്രളയം നാശം വിതച്ച പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു കൈസഹായം ചെയ്യാനൊരവസരം

പ്രിയമുള്ളവരെ

പ്രളയം നാശം വിതച്ച പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു കൈസഹായം ചെയ്യാനൊരവസരം

നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരൂടെയും കുട്ടികളൂടെയൂം അധികംപഴകിയതല്ലാത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ വൃത്തിയായി തേച്ച് മടക്കി കലക്ടറേറ്റിൽ എത്തിക്കാൻ കണ്ണൂർ കലക്ടർ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കലക്ടറേറ്റിൽ എത്തിക്കുക. ദുരന്തബാധിതരെ സഹായിക്കുക

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: