ആറളം ദുരിതബാധിത പ്രദേശത്തേക്ക് കണ്ണൂർ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് നൽകി

കണ്ണൂർ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആറളം ദുരിതബാധിത

പ്രദേശത്തേക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് നൽകി വി.ഡി.എസ് അപെക്സ് മെമ്പർ ശങ്കരനാരായണൻ, ജില്ലാ കോഡിനേറ്റർ സഞ്ജു മോഹൻ, അനിൽ, ശരത്ത്, ഉഷാ ശങ്കർ, പ്രസാദ് മുളളൂൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി

1 thought on “ആറളം ദുരിതബാധിത പ്രദേശത്തേക്ക് കണ്ണൂർ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് നൽകി

  1. Sir..if we want to give old dresses .
    where should we ..hand over.
    anoops
    9447284107

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: