വർഷങ്ങളോളം ഇരിക്കൂറിൽ കൂലിവേല ചെയ്തിരുന്ന ജോണി ജോണിന്റെ മൃതദേഹം മകൻ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് വിട്ടുകൊടുത്തു

വർഷങ്ങളോളം ഊരും പേരും അറിയാതെ ഇരിക്കൂറിൽ കൂലിവേല ചെയ്തിരുന്ന ജോണി ജോണിന്റെ മൃതദേഹം മകൻ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് വിട്ടുകൊടുത്തു,

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ ഇരിക്കെ വ്യക്തമായ അഡ്രസ്സില്ലാത്ത ജോണി ജോണിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ഓൺലൈൻ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു. അദ്ധേഹം മരണപ്പെട്ടു, കോട്ടയം സ്വദേശി ജോണി ജോൺ (63)യുടെ മൃതദേഹം മകൻ ജോബി തിരിച്ചറിഞ്ഞു, മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി മൃതദേഹം വിട്ട് കൊടുത്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: