ബയോഫ്ളോക് മത്സ്യ കൃഷിയിൽ സംസ്ഥാനതല ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് സംഘടിപ്പിച്ചു

സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ബയോഫ്ളോക് മത്സ്യകൃഷിയിൽ സംസ്ഥാന തല ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചു.ഫിഷറീസ് മന്ത്രി മേഴ്സി കുട്ടിയമ്മ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.
കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി, മയ്യിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ഫിഷറീസ് ജില്ല ഓഫീസ് കണ്ണൂർ എന്നിവടങ്ങളിൽ നിന്നായി 50 ഓളം കർഷകരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.
https://www.facebook.com/janakeeyamatsyakrishi.kerala.9

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: