പ്രൊഫഷണൽ കൊറിയർ ജീവനക്കാർ സമരത്തിലേക്ക്.

കണ്ണൂർ:  കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണൽ കൊറിയർ ജീവനക്കാർ സമരത്തിലേക്ക്. ശമ്പളക്കുടിശ്ശിക ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യുക, പിരിച്ച് വിട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് നിയമാനുസൃത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുക, പി.എഫ്, ഇ.എസ്.ഐ നടപ്പിലാക്കുക, മാനേജ്മെൻ്റിൻ്റെ തൊഴിലാളി ദ്രോഹ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കുക. തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ബി.എം.എസ് സമരത്തിന് ആഹ്വാനം നൽകിയത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: