തലശ്ശേരി ചൊക്ലി മേക്കരവീട്ടിൽ പകുതി പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന കെട്ടിടം വഴിയാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണിയാവുന്നു

തലശേരി ചൊക്ലി മേക്കരവീട്ടിൽ റോഡരികിൽ പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന കെട്ടിടം നാട്ടുകാർക്ക് ഭീഷണിയാവുന്നു.എപ്പോൾ വേണെമെകിലും നിലം പൊത്താവുന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന കെട്ടിടം ഉടമസ്ഥൻ എത്രയും വേഗം ബാക്കി ഭാഗം പൊളിച്ചു നിക്കണം എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം കെട്ടിടത്തിന്റെ ഓട് ഇളകിയ നിലയിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ ഏതു നിമിഷവും തകർന്നു വീഴും എന്ന സ്ഥിയിലാണ്.പുതുതായി റോഡ് വികസിച്ച കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് റോഡിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ റോഡ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: