അഴീക്കോട് സെൻട്രൽ എൽ.പി.സ്കൂളിലേക്ക് മൽജാഉൽ അനാം റിലീഫ് കമ്മറ്റി ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനുള്ള പ്ലേറ്റുകളും ഗ്ലാസ്സുകളും നൽകി

അഴീക്കോട് സെൻട്രൽ എൽ.പി.സ്കൂളിലേക്ക് മൽജാഉൽ അനാം റിലീഫ് കമ്മറ്റി ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനുള്ള

പ്ലേറ്റുകളും ഗ്ലാസ്സുകളും നൽകി.
മൽജാഉൽ അനാം റിലീഫ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി മഹറൂഫ് ഇ.പി യിൽ നിന്നും പ്രധാന അധ്യാപിക സിതാര ടീച്ചർ ഏറ്റു വാങ്ങി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: