ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ; മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മാസം 4500 രൂപ

ട്രോളിങ് നിരോധനം തുടങ്ങിയതോടെ സംസ്ഥാനത്ത‌് രജിസ്റ്റർചെയ‌്ത യന്ത്രവൽക്കൃത ബോട്ടുകൾ തീരമണഞ്ഞു. ഇതരസംസ്ഥാന ബോട്ടുകൾ സംസ്ഥാനതീരം വിട്ടു. ഫിഷറീസ‌്, മറൈൻ എൻഫോഴ‌്സ‌്മെന്‍റ്നേതൃത്വത്തിൽ കടലിലും ഹാർബറുകളിലും പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പട്രോളിങ്ങിനും ആവശ്യമായ നടപടികളും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ട്രോളിങ‌് കാലയളവിലുള്ള ആനുകൂല്യ വിതരണത്തിനും സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട‌്. സമ്പാദ്യ സമാശ്വാസപദ്ധതിയിൽ രജിസ്റ്റർചെയ‌്ത മുഴുവൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും സമാശ്വാസധനം നൽകും. മാസം 4500 രൂപവീതമാണ‌് നൽകുക. 1.86 ലക്ഷം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക‌് സമാശ്വാസധനം നൽകും. തീരദേശ ജില്ലകളിൽ 24 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നു. അപകടം സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൺട്രോൾ റൂമിൽ അറിയിക്കാം.
പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ 80 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടൽ സുരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കും. എല്ലാ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും ബയോമെട്രിക് ഐഡി കാർഡ് കൈയിൽ കരുതേണ്ടതാണ്. ഇൻബോർഡ് വള്ളങ്ങൾക്ക് ഡീസൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മത്സ്യഫെഡിന്‍റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഡീസൽ ബങ്കുകൾ നിബന്ധനകളോടെ അനുവദിക്കും. ട്രോളിങ‌് നിരോധനകാലത്ത‌് ജീവൻരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ച ഒരുബോട്ടും യന്ത്രവൽക്കൃത തോണിയും മുഴുവൻ സമയവും കടലിൽ ഉണ്ടാകും. ബോട്ട‌് നിയന്ത്രിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കു പുറമെ മൂന്നുവീതം ജീവനക്കാർ ബോട്ടിലും തോണിയിലും ഉണ്ടാകും. ലൈഫ‌്ബോയ‌, ലൈഫ‌് ജാക്കറ്റ‌്, ജിപിഎസ‌് നൽകുന്നതിനാവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയും ഉണ്ടാകും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: