കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ റിലീഫ് ഏജന്‍സിയായി ഐആര്‍പിസി യെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കൊവിഡ് പ്രതിരോധപ്രവര്‍ത്തനത്തിലും രോഗികളുടെ പരിചരണത്തിനും തെരുവോരങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്നവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിന് തദ്ദേശഭരണവകുപ്പ്, പോലീസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയവരെ സഹായിക്കുന്നതിനും ഐആര്‍പിസി യെ ചുമതലപെടുത്തി.. ജില്ലയിലെറിലീഫ് ഏജന്‍സിയായി ഐആര്‍പിസിയെ ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. 2012 മുതല്‍ ജീവകാരുണ്യ മേഖലയില്‍ മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തിവരികയാണ് IRPC.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: