വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

തലശ്ശേരി സൗത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ വാടിയിൽപീടിക, മുള്ളൂർമുക്ക്, തച്ചോളിമുക്ക്, വൈദ്യർമുക്ക്,  കുടക്കളം, മലാൽ, ദസ്‌ക്വാട്ടേഴ്‌സ്, വെള്ളപ്പൊയിൽ, കരയിമുക്ക്, എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജ് എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഫെബ്രുവരി 11 വെള്ളി രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

തയ്യിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ കാനോത്ത്ക്കാവ്, വട്ടക്കുളം, വെസ്റ്റ് വാട്ടർ എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഫെബ്രുവരി 11 വെള്ളി രാവിലെ എട്ട് മുതൽ 11 മണി വരെയും ക്ലാസിക് കമ്പനി, തോട്ടട വെസ്റ്റ്, കുട്ടമൈതാനം എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി വരെയും  വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കാടാച്ചിറ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ കുണ്ടത്തിൽമൂല, പട്ടിയം വായനശാല, ഓകെയുപി എന്നീ  ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഫെബ്രുവരി 11 വെള്ളി രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണി വരെയും ആനപ്പാലം, കിഴക്കുംഭാഗം, മഠത്തിൽ വായനശാല എന്നീ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

വേങ്ങാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ കായലോട്, കുട്ടിച്ചാത്തൻമഠം, ഒലായിക്കര, പാച്ചപ്പൊയിക എന്നീ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ  ഫെബ്രുവരി 11 വെള്ളി രാവിലെ എട്ട് മുതൽ 11 മണി വരെയും കൈരളി പെറ്റ്,  നമസ്‌കോ ആർ ടെക്ക്, മൗവ്വേരി, മൗവ്വേരി കെഡബ്ല്യുഎ എന്നീ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണി വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ഏച്ചൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ നമ്പ്യാർ പീടിക  ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഫെബ്രുവരി 11 വെള്ളി രാവിലെ 7.30 മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചക്കരക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ പൂവത്തുംതറ, ക്രൗൺ, വെങ്ങന, ചെമ്പിലോട്, തലവിൽ, മുതുകുറ്റി മുത്തപ്പൻ, മുതുകുറ്റി, പുഞ്ചിരിമുക്ക്, ഇരിവേരി കനാൽ എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഫെബ്രുവരി 11 വെള്ളി രാവിലെ 9.30 മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: