പി എസ് സി 071/2017 ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ്‌ സർവന്റ്സ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ യോഗം ശനിയാഴ്ച

കണ്ണൂർ: 071/2017 ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സർവന്റ്സ് (കണ്ണൂർ) റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ യോഗം 12/01/2019 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9:30നു കണ്ണൂർ NGO ഹാളിൽ ( പഴയ ബസ്സ്സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം) നടക്കുന്നതാണ്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ പറയുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക:
8891889220(Sijin-സെക്രട്ടറി)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: