തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 72 .67 ശതമാനം പോളിംഗ്

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 72 .67 ശതമാനം പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ വോട്ട് ചെയ്തത് ആലപ്പുഴയിലാണ്. 77.23 ശതമാനം .ഏറ്റവും കുറവ് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് 69.70 ശതമാനം .തിരുവനന്തപുരം 69.76 ,കൊല്ലം 73.11 ,ഇടുക്കി 7456 ഇങ്ങനെയാണ് മറ്റ് ജില്ലകളിലെ കണക്കുകൾ.2015നെ അപേക്ഷിച്ച് അഞ്ച് ജില്ലകളിലും വോട്ടിങ് കുറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ വോട്ടിങ് 59.73 ശതമാനമാണ്. കൊല്ലത്ത് 66 ശതമാനവും. അഞ്ച് ജില്ലകളിലായി 41,000 പോസ്റ്റൽ വോട്ടാണ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: