പയ്യന്നൂർ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ കളിയാട്ടം ഏൽപ്പിക്കൽ ചടങ്ങ‌് നടന്നു

പയ്യന്നൂർ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പതിമൂന്ന‌് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ കളിയാട്ടം ഏൽപ്പിക്കൽ ചടങ്ങ‌് ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ നടന്നു. തമ്പുരാട്ടിയുടെ പന്തൽ മംഗലം നടക്കുന്ന ചെലവിലേക്ക് കളിയാട്ട നടത്തിപ്പുകാർക്ക‌് മൂല ഭണ്ഡാരം ഏൽപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് കളിയാട്ടം ഏൽപ്പിക്കൽ. ക്ഷേത്രം അടിയന്തിരത്തിനായി തിരുനടയിൽ അരങ്ങിലിറങ്ങിയ തമ്പുരാട്ടിയുടെ പ്രതിപുരുഷന്റെ കൈകളിലേക്ക് അന്തിത്തിരിയൻ മൂല ഭണ്ഡാരം നൽകി. ഇത് പെരുങ്കളിയാട്ട സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ എച്ച‌് എൽ ഹരിഹര അയ്യരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതോടെ ചടങ്ങ് പൂർത്തിയായി . ഭക്തിനിർഭരമായ ചടങ്ങിന് കോയ്മമാർ, അകമ്പടിക്കാർ, ക്ഷേത്രംആചാര സ്ഥാനികർ , മറ്റ് ആചാര സ്ഥാനികർ,ക്ഷേത്രം വാല്യക്കാർ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, നാട്ടുകാർ എന്നിവരും സന്നിഹിതരായി. 2018 ഫെബ്രുവരി 4 മുതൽ 7 വരെയാണ് പെരുങ്കളിയാട്ടം മഹോത്സവം നടക്കുന്നത‌്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: