കെ എം ഷാജി വർഗീയ പ്രചാരണം നടത്തി വിജയിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താം… കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ഓൺലൈൻ പോൾ

കെ എം ഷാജി വർഗീയ പ്രചാരണം നടത്തി വിജയിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താം… കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ഓൺലൈൻ പോൾ LINK ⬇

https://www.facebook.com/811747265522778/posts/2204552696242221/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: