പഴയങ്ങാടി വീണ്ടും അപകടം

പഴയങ്ങാടിയിൽ വീണ്ടും ബസ് അപകടത്തിൽ പെട്ടു. ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപകടം പറ്റിയത്..നാലു കാറുകൾ നിശ്ശേഷം തകർന്നു. എയർ കാലിയായത് കൊണ്ടാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് ആർക്കും പരിക്കില്ല

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: