വിമുക്ത ഭടൻമാർ പ്രതിഷേധറാലിയും ധർണയും നടത്തി

കണ്ണൂർ: ഒരേ റാങ്ക് ഒരേ പെൻഷൻ പുർണമായും നടപ്പിലാക്കുക, എ കാംഗ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മിഷൻ പുറത്തുവിടുക, തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ച് കണ്ണൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റാഫീസിനു മുൻപിൽ കേരളാ സ്‌റ്റേറ്റ് എക്സ് സർവീസസ് ലീഗ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധറാലിയും ധർണയും നടത്തി. .കേണൽ പി.കണ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി.ലഫ്’ ജനറൽ വിനോദ് നായനാർ സംഘടനയുടെ ജില്ലാ നേതാക്കൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: