2019 വർഷത്തെ ഹജ്ജിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പണം ഒക്ടോബർ മാസം 17 മുതൽ

2019 വർഷത്തെ ഹജ്ജിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പണം ഒക്ടോബർ മാസം 17 ന് ആരംഭിക്കും. 2020 ജനുവരി 31 വരെ കാലാവധിയുള്ള പാസ്പോർട്ട് നിർബന്ധമാണ്. അതിന് മുമ്പ് കാലാവധി തീരുന്ന ആരെങ്കിലും ഹജിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കുക നിലവിൽ നവമ്പർ 17 വരെയാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തിയ്യതി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: