ചക്കരക്കല്ലിൽ സമ്പൂർണ്ണലോക്ക്ഡൗൺ

കണ്ണൂർ : ചക്കരക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ സമ്പൂർണ ലോക്ക് ഡൗൺ. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ മുതൽ ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഉറവിടമറിയാത്തകോവിഡ് കേസുകൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാലാണ് ഇവിടെ സമ്പൂർണ ലോക്ക് ഡൗൺ ആകുന്നത്. ആളുകൾക്ക് പുറത്ത് ഇറങ്ങുന്നതിനും

ചെമ്പിലോട്,അഞ്ചരക്കണ്ടിപ്രദേശങ്ങൾ ഏതാണ്ട്പൂർണ്ണമായുംഅടച്ചിടും.കണ്ണൂർകോർപറേഷനിലെ വാരം,കാപ്പാട്,എളയാവൂർ ,ഭാഗങ്ങളിലും നിയന്ത്രണം,

.ചക്കരക്കൽ ടൗൺ പൂർണമായും അടച്ചിടും. അവശ്യസർവീസുകൾ മാത്രം അനുവദിക്കും. ചെറു റോഡുകളും അടച്ചിടും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: