കണ്ണൂർ താണയിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവിട്ട് നിർമിച്ച ബസ് ഷെൽട്ടർ നോക്ക് കുത്തി… ഞങ്ങൾക്കീ നിയമം ബാധകമല്ല, ബസ്സുകൾ നിർത്തുന്നത് തോന്നിയ പടി…. കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ റിപ്പോർട്ട്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: