കക്കാട് പുഴ റോഡിലേക്ക് കയറി. കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ വീഡിയോ റിപ്പോർട്ട്

1 thought on “കക്കാട് പുഴ റോഡിലേക്ക് കയറി. കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ വീഡിയോ റിപ്പോർട്ട്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: