കണ്ണൂർ ഗവ.മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

കണ്ണൂർ (പരിയാരം) : കോവിഡ് 19 – അതിവ്യാപന പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം ഊർജ്ജിതപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ കണ്ണൂർ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സ്റ്റാഫ്‌ നേഴ്സ്‌, ലാബ്‌ ടെക്നീഷ്യൻ, ഡയാലിസിസ്‌ ടെക്നീഷ്യൻ, നേഴ്സിംഗ്‌ അസിസ്റ്റന്റ്‌, ക്ലീനിംഗ്‌ സ്റ്റാഫ്‌, അറ്റൻഡർ തസ്തികകളിലാണ്‌ താത്കാലിക നിയമനത്തിനായി ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്.
www.mcpariyaram.com

എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ വിശദാംശങ്ങളും നിശ്ചിത ഫോർമാറ്റിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ലിങ്കും ലഭ്യമാണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയ്യതി 10.07.2020, ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: