അവ്വാൽ തയ്യിൽ കുഞ്ഞാമിന അന്തരിച്ചു

അവ്വാൽ തയ്യിൽ കുഞ്ഞാമിന അന്തരിച്ചു

മക്കൾ: സീനത്ത്, സെറീന, സെമീമ,ഷിഹാബുദ്ധീൻ,
ഷക്കീർ.
മരുമക്കൾ: സൈനുദ്ധീൻ(ഷാലു ബീഫ്സ്റ്റാൾ), മുസ്തഫ, സെമീറ, ഷെക്കീല. ഖബറക്കം ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് മണൽ പള്ളി ജുമാമസ്ജിദിൽ..

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: